Bitcoin december

Thị trường mật mã đã có xu hướng giảm kể từ đầu năm nay. Mặc dù cộng đồng mật mã đang chờ giá Bitcoin cao hơn, nhưng tháng này có vẻ buồn tẻ đối với Bitcoin, theo các chuyên gia. Theo báo cáo CryptoDaily, Bitcoin có khả năng ổn định vào khoảng $ 6.500 trong tháng Mười. Tuy nhiên, các nhà phân tích mật mã đã khuyên các nhà đầu tư nắm giữ các tài sản kỹ thuật số cho lợi ích lâu dài. Có những cơ hội thú vị cho các nhà cung cấp Bitcoin trong tương lai khi họ chờ đợi sự chấp thuận của Bitcoin ETF và các quy định thị trường mật mã rõ ràng. Hiện tại, Bitcoin đang giao dịch ở mức $ 6464.69 với giá trị vốn hóa thị trường là $ 111B. (KE)

Block
Add Reply
Feedback |
Lisa@BitRabbit
6.66 CARROT (≈ $ 0.0999)
expand

Hi Guy, are you from Vietnam? However it is hard to believe that Crypto Market will up to $ 111B

Add Reply
expand

@Lisa@BitRabbit #1

Hi Guy, are you from Vietnam? However it is hard to believe that Crypto Market will up to $ 111B

Yes. I’m from vietnam. I will introduce friends to join your page

Add Reply
expand
You should login to reply
You will reward to {{ username }}

Available Balance: {{balance}}

≈ $ {{usdtAmount.toFixed(2)}} (The reward commission rate is 10.0%)

New Favorite Bag

Add To Favorite You can create multiple favorites and classify the topics. Please select the favorites you want to add.
{{ favoriteBag.title }} {{ favoriteBag.favorites_count }}Topics

{{ text }} OK
fa-bars fa-arrow-up